Insolvence


Vztahy mezi dlužníky a věřiteli řeší s účinností od 1. ledna 2008 zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon. Tato norma nahradila zákon o konkursu a vyrovnání. Nová právní úprava zásadním způsobem mění dosavadní praxi řešení situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku.

Insolvenční zákon se snaží řešit úpadek dlužníka tak, aby věřitelé byli spravedlivě, rychle a hospodárně uspokojeni v co nejvyšší míře, a tím došlo k dlužníkovu oddlužení. Specifické soudní řízení, které tento proces provází, se nazývá insolvenčním řízením.

Nová právní úprava se snaží řešit případy, kdy dlužník nemá dostatečný majetek a nemůže tak dostát svým závazkům. Má-li navíc více věřitelů, mohlo by mezi nimi dojít k nepoměrnému uspokojování nároků. Insolvenční zákon v podstatě zablokuje dlužníka v dispozici s jeho majetkem a přihlášení věřitelé jsou uspokojováni spravedlivě podle povahy svých pohledávek. U podnikatelů se zákon snaží o udržení jejich podniků v celku a v běhu. Zákon tak dává přednost zachování chodu dlužníka podnikatele a jeho další činnosti (podnikání) před jeho často zbytečnou likvidací. O ochraně jeho zaměstnanců nemluvě.

Ať již jste věřitelem žádajícím co nejvyšší uspokojení své pohledávky či dlužníkem neschopným dostát svým závazkům, jsme připraveni Vám ve Vaší situaci pomoci. S řízením podle zákona o konkurzu a vyrovnání, a také nově podle insolvenčního zákona, máme bohaté zkušenosti.