Cena právních služeb advokáta

I. Úvod
II. Smluvní odměna
III. Mimosmluvní odměna
IV. Jednotlivé úkony právní služby
V. Náhrada hotových výdajů
VI. Ověření podpisu
VII. Výpis činnosti advokáta, reklamace
VIII. Daň z přidané hodnoty
IX. Řešení sporů

I.
Úvod

1. V souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je povinností advokáta informovat spotřebitele – klienta – o ceně právní služby, spolu s uvedením platebních podmínek a dále právem na odstoupení nebo ukončení závazku.
2. Cena právních služeb může být stanovena dohodou, tj. jako smluvní odměna nebo jako odměna mimosmluvní, tj. určena Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, v daném případě Vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – Advokátní tarif.
3. Platba bude provedena způsobem určeným buďto dohodou, anebo způsobem určeným ve smlouvě o poskytování právních služeb.
4. Níže uvedené ceny jsou uváděny bez DPH.

II.
Smluvní odměna

5. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení, jednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje, nebo je sjednáno samostatně.
6. Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (dále jen „časová odměna“), náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.
7. V případě smluvní odměny pak účtujeme nejméně 1.000,- Kč za jeden úkon právní služby, podle složitosti řešené věci. Za úkony právní služby se považují například převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb, první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem, další porada s klientem přesahující jednu hodinu, písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé, účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny, prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny, účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny, sepsání právního rozboru věci, jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny, návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim, odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona, sepsání listiny o právním úkonu.
8. Ke každému úkonu právní služby účtujeme dle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu částku 300,- Kč. Z důvodu, že jsme plátci DPH, účtujeme ke každému úkonu právní služby sazbu 21 % DPH.

III.
Mimosmluvní odměna

9. Výše mimosmluvní odměny je stanovena dle ustanovení § 7 Advokátního tarifu. Konkrétní výše odměny advokáta je závislá na hodnotě sporu, tedy na výši vymáhané částky. Dle výše vymáhané částky se následně vypočítá cena jednotlivého úkonu advokáta, a to dle následující tabulky:

Výše vymáhané částky (Kč)

1․ do 500 Kč 300 Kč,
2. přes 500 Kč do 1 000 Kč 500 Kč,
3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč 1000 Kč
4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč 1 500 Kč,
5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč,
6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč,
7. přes 10 000 000 Kč 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

 

10. V trestním řízení se cena za jeden úkon právní služby řídí dle ustanovení § 10 odst. 3 Advokátního tarifu, konkrétně dle výše trestní sazby za daný trestný čin takto:

Odměna za jeden úkon advokáta v trestní věci

Trestní sazba do jednoho roku 1 úkon činí 500,- Kč
Trestní sazba od jednoho roku do pěti let 1 úkon činí 1.500,- Kč
Trestní sazba od pěti do deseti let 1 úkon činí 2.600,- Kč
Trestní sazba více než 10 let 1 úkon činí 3.400,- Kč

 

11. Ke každému úkonu právní služby účtujeme dle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu částku 300,- Kč.
12. Ve věcech rodinného práva, vyjma rozvodu manželství a vypořádání zaniklého společného jmění manželů, účtujeme za jeden úkon právní služby 1.500,- Kč.
13. Ve věcech přestupků a správních deliktů účtujeme 1.500,- Kč za jeden úkon právní služby.
14. Právní porada v advokátní kanceláři: Bez převzetí právního zastoupení ve věci samé a při právní poradě účtujeme nejméně 1000,- Kč/hod.
15. Ke každému z výše uvedených úkonů právní služby účtujeme dle § 13 odst. 3 Advokátního tarifu částku 300,- Kč.
16. Při převzetí právního zastoupení požadujeme zálohu na nejméně tři úkony právní služby. Zálohu, jakož i odměnu advokáta je možno po dohodě hradit ve splátkách.

IV.
Jednotlivé úkony právní služby

17. Jednotlivé úkony, za které advokátovi náleží mimosmluvní odměna, jsou stanoveny v ustanovení § 11 Advokátního tarifu, a to v následující znění:

Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
d) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,
e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným
orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
h) sepsání právního rozboru věci,
i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
m) sepsání listiny o právním jednání.

Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,
d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,
e) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,
f) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,
g) účast při přípravě jednání,
h) jednoduchá výzva k plnění.

V.
Náhrada hotových výdajů

18. Advokátu náleží náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. Soudní a jiné poplatky nejsme povinni hradit a hradíme je pouze po písemné dohodě s klientem.
19. Náhradu cestovních výdajů účtujeme podle platných právních předpisů o cestovních náhradách a v platném znění.
20. Za ztrátu času při cestě k výkonu právnímu úkonu účtujeme podle Advokátního tarifu 100,- Kč za každou započatou půlhodinu.

VI.
Ověření podpisu

21. Odměna v případě ověření pravosti podpisu na listině činí 30,- Kč.

VII.
Výpis činnosti advokáta, reklamace

22. Každý klient obdrží spolu s fakturou i popis činností, ze kterého jaké služby a s jakým výsledkem pro něj byly vykonány. V případě nesouhlasu s obsahem faktury má klient právo jí do 30 dnů reklamovat. Dále v případě reklamace služby vydáme klientovi písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje. Následně ve spolupráci s advokátem bude taková reklamace vyřízena.

VIII.
Daň z přidané hodnoty

23. Z důvodu, že jsme plátci DPH, účtujeme v souladu s právní úpravou, daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši, a to nad rámec výše uvedeného.

IX.
Řešení sporů

24. V případě vzniku sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem (tj. klient, který uzavřel s advokátem smlouvu o poskytování právních služeb mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolán), je klient oprávněny tuto spornou věc předložit k mimosoudnímu projednání orgánu České advokátní komoře.
25. V případě existence sporu mezi advokátem a spotřebitelem jsou tito povinni poskytnout vzájemnou součinnost k vyřešení sporu smírnou cestou. V případě, že toto nebude možné, je advokát povinen vydat spotřebiteli doklad, jehož obsah bude tvořit prohlášení o tom, že se nepodařilo vyřešit spor přímým jednáním advokáta se spotřebitelem.
26. Následně se může spotřebitel s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu obrátit na Smírčí komisi České advokátní komory (dále jen „Smírčí komise ČAK“). Smírčí komise ČAK je příslušným mimosoudním orgánem pro projednávání těchto sporů. Návrh je možno podat písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. Vzor elektronického podání návrhu na zahájení je možno nalézt zde https://adr.coi.cz/cs.
27. Návrh je možno podat Smírčí komisi ČAK nejpozději do jednoho roku od okamžiku, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.
28. K návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu orgánem ČAK je nutno, aby spotřebitel přiložil následující dokumenty:
– doklad o skutečnosti, že se navrhovateli/spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s advokátem přímo
– prohlášení, že ve věci nerozhodl soud
– prohlášení, že ve věci nebyl vydán rozhodčí nález
– prohlášení, že ve věci nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu
– prohlášení, že ve věci nebylo zahájeno řízení před soudem
31. Mimosoudní řešení sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, přičemž v případech složitějších sporů může být tato lhůta prodloužena nejvýše o dalších 90 dnů s tím, že strany musí být informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení ukončeno.