Právní poradenství v insolvenčním řízení


Vzhledem k našim bohatým zkušenostem v rámci insolvenčního řízení plynoucích z dlouholetého výkonu funkce správce konkurtní podstaty a následně i insolvenčního správce poskytujeme našim klientům i poradenství v rámci insolvenčního řízení.

Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící dlužníkův úpadek a způsob jeho řešení; jedná se o specifické soudní řízení, které v sobě zahrnuje prvky řízení nalézacího i vykonávacího. V rámci tohoto řízení jsou uplatňovány pohledávky věřitelů za dlužníkem, tyto jsou autoritativně zjišťovány nebo popírány a zjištěné pohledávky následně i uspokojovány. Toto přihlášení se děje přihláškou pohledávky, kterou pro naše klienty rádi připravíme. Pokud by taková přihláška pohledávky byla popřena insolvenčním správcem, připravíme pro naše klienty určovací žalobu, na jejímž základě soud v incidenčním sporu probíhajícím v rámci insolvenčního řízení rozhodne, zda pohledávka existuje či nikoli a jaká je její výše.

Obecně lze uspokojit věřitele dlužníka v rámci konkurzu, tj. zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, reorganizací u právnických osob či oddlužením u fyzických osob nepodnikajících, kdy tyto, pokud během pěti let splatí minimálně 30 % svých dluhů, jsou po uplynutí této doby zcela oddluženi. Takový insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení pro naše klienty rádi připravíme a podáme na soud.