Insolvenční správce


Insolvenční správce je vedle dlužníka a insolvenčního soudu nejdůležitější osobou insolvenčního řízení; lze říci, že se jedná o jakéhosi výkonného manažera insolvenčního řízení. Vždy je ustanoven nejpozději v rozhodnutí o úpadku a jeho náplní práce je zjistit majetkovou podstatu úpadce, tuto sepsat, následně přezkoumat přihlášené přihlášky, které buďto uzná či zcela nebo zčásti popře. Další náplní jeho práce je zpeněžení majetkové postaty dlužníka v rámci konkurzního řízení a uspokojení věřitelů, příp. v rámci oddlužení uspokojení nároků věřitelů z každoměsíční finanční částky, která je dlužníkovy strhávána z jeho mzdy či důchodu.

Ve všech těchto případech jedná svým jménem na účet dlužníka. Insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám způsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinnosti, které jsou mu uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že při jejím výkonu nepostupoval s odbornou péčí. Jeho odměna a náhrada hotových výdajů se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát.

Insolvenčním správcem může být v konrétní věci ustanovena pouza taková osoba, která je vedena v seznamu insolvenčních správců. Do tohoto seznamu jsou zapsáni pouze ti, kteří složili zkoušky insolvenčního správce skládající se jak z písemného testu, tak ústní zkoušky. Funkci insolvenčního správce v naší kanceláři vykonává JUDr. Zdeňka Pechancová, která vykonávala funkci správce konkurzní podstaty od roku 1996, v roce 2009 pak složila i zkoušky insolvenčního správce.